این فیلم براساس تهیه نقشه های جت استریم برای مدت 11 سال و در فصل زمستان  که بصورت فایل پاور و در قالب انیمیشن می باشد که در آن بوضوح می توان جهت حرکت دو جت عمده کره زمین در فصل  زمستان و بخصوص بر روی ایران را مشاهده کرد

این فیلم پس از تولید نقشه های جت(رودبادها) و تلفیق آنها بدست آمده و جهت شناسایی مسیر حرکت جت ها و تاثیرگذاری بر روی ایران بخصوص از نظر بارش بسیار با اهمیت است و پیشنهاد می گردد علاقمندان به تحلیل های سینوپتیکی و عملکرد جت ها آنرا تماشا کنند.