لایه بافت خاک ایران با قدرت تفکیک ۲۵۰ متر به همراه طبقه بندی گروه هیدرولوژیکی خاک

/, اقلیم شناسی/لایه بافت خاک ایران با قدرت تفکیک ۲۵۰ متر به همراه طبقه بندی گروه هیدرولوژیکی خاک

لایه بافت خاک ایران با قدرت تفکیک ۲۵۰ متر به همراه طبقه بندی گروه هیدرولوژیکی خاک

‏‫از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ذرات ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮد در‬ آن ﻗﺮار دارد. در اﻏﻠﺐ ‏ﺣﺎﻻت، ﺧﺎك ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫ﺧﺎك، اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ و ﺑﻌﺪ ﻧﺎم ﮔﺮوه ﻓﺮﻋﻲ ‏ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺖ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺜﻞ رس ﻣﺎﺳﻪ دار، رس ﻻي دار و ﻏﻴﺮه.‬‏

‏‫در ﺷﻜﻞ 3-1 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﺸﺎورزي اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺪود اﻧﺪازه ‏ذرات ﻃﺒﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ‪ ‏USDA‬‎ﻗﺮار دارد:‬‏

• ‏‫ﻣﺎﺳﻪ: ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 2 ﺗﺎ 0.05 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ‬‏
• ‏‫ﻻي: ﻗﻄﺮ ذرات ﺑﻴﻦ 0.05 ﺗﺎ 0.200 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ‬‏
• رس: ﻗﻄﺮ ذرات ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 0.200 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ‬‏

طبقه بندی خاک آمریکا

‫ﺷﻜﻞ 3-1 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اداره ﻛﺸﺎورزي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه (‪(‏USDA

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن داد. اﮔﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك ‪ ‏A‬‎‏ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﺳﻪ را 30 درﺻﺪ، ﻻي را‬ 40 درﺻﺪ و ذرات ﺑﺎ ‏اﻧﺪازه رﺳﻲ را 30 درﺻﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻓﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ‬ ‫3-1 ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. اﻳﻦ ﺧﺎك در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻮم رس ‏دار ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.‬‏

‏‫ﻟﻮم ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎﺳﻪ، ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 40-40-20 (40 درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ، 40 درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ و 20 ‫درﺻﺪ رس). ﻟﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ‏ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻫﻮﻣﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي و زﻫﻜﺸﻲ‬ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻠﺖ ﻫﺎ دارد. ﻟﻮم اﻳﺪه آل ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎك ‏ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺑﺎﻏﺪاري و ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﻐﺬي در ﺧﺎك را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آب اﺟﺎزه ﺣﺮﻛﺖ آزاد و راﺣﺖ در ‏داﺧﻞ ﺧﺎك را ﻣﻲ دﻫﺪ.‬‏

‏‫ﻧﻜﺘﻪ :‬‏
‏‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﻞ 3-1 ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﻮري از اﻟﻚ ﻧﻤﺮه 10 ﻗﺮار داد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ‬ از ذرات ﺧﺎك ﺑﺰﮔﺘﺮ از ‏‏2 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ روش ‪ ‏USDA‬‎‏ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ‏ نقشه زیر بر اساس استاندارد USDA تولید گردید است که قدرت تفکیک آن برابر با مقدار 250 متر می باشد ک می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید و در صورت نیاز به نقشه با قدرت تفکیک بالاتر(10 متر، 30 متر و 100 متر) و همچین گروه هیدرولوژیکی خاک  برای پهنه بندی مدل  سیلاب میتوانید با ما تماس بگیرید.

شماره تماس: 09115733387

 

 

 

قیمت: 10000 تومان

 

دانلود

About the Author:

Leave A Comment

تیم تحلیلگران علوم محیطی ، با در اختیار داشتن کارشناسان فن در حوزه های علوم محیطی با سابقه انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی گسترده می تواند در طرحهای پژوهشی  و سازمانی به دانشجویان و محققان خدمات رسانی کند.

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Web: http://coactm.ir/