لیست کاملی از داده های منطقه شش تهران در فرمت شیپ فایل GIS برای دانلود قرار گرفته است که شامل دو دسته دیتا با عنوان دادهای اجتماعی و داده های دسترسی می باشد

داده های اجتماعی شامل:

1- زناشویی، 2- سواد، 3- مهاجرت، 4-مسکن، 5-خانوار، 6-فعالیت، 7-جمعیت، 8- ایستگاه مترو

داده های دسترسی شامل:

1- ایستگاه BRT، ایستگاه دوچرخه، 3- ایستگاه اتوبوس، 4- ایستگاه تاکسی، 5- خط مترو، 6- خط پیاده رو،7-  جاده اصلی، 8- جاده فرعی

قیمت: 30000 تومان

لینک دانلود