نقشه های زمین شناسی استان کرمان شامل 15 شیت :

1- بافت 2- باغین 3- بم 4- بردسیر

5- چاهک 6- جهارگنبد 7- دهاج

8- گلگهر 9- حتا 10- حورجند 11- پاریز

12- خانه خاتون 13- کرمان 14- راین 15- سردونیه

قیمت: 50000 تومان