1- عکس های هوایی و استریوسکپی دکتر محمود لاجوردی
2- اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی زبیری، دالکی
3- آشنایی بافن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی زبیری، مجد
4- کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا علی اصغر رضوانی
5- فتوگرامتری مقدماتی بدرالملوک مصدق
6- جزوات نقشه برداری و فتوگرامتری دانشگاه تهران
7- مقدمه ای بر پردازش تصویر دیجیتالی introductory digital image processing _ dr.Jensen
8- مبانی سنجش از دور سید باقر فاطمی، یوسف رضائی
9- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دکتر کاظم علویپناه، مسلم لدنی
10- اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهوارهای و عکسهای هوایی دکتر کاظم علوی پناه
11- سنجش از دور حرارتی دکتر کاظم علوی پناه
12- در آمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی – قهرودی و بابایی – انتشارات پیام نور
13- مبانی علوم و سیستم های اطلاعات جغرافیایی- دکتر علی محمدی- انتشارات سمت
14- ریاضیات و کاربرد در مدیریت و اقتصاد – رنجبران – انتشارات اثبات
15- آمار و احتمال – طورانی – پارسه
16- زبان عمومی زیر ذره بین (واژگان، گرامر، تست) انتشارات نگاه دانش – جهان شاهی و یوسف زاده
17- بسته زبان تخصصی تیم Rsgistehran (تنها بسته زبان تخصصی موجود)
18- جزوه های کلاسی دانشگاه تهران مقطع ارشد
19- الگوریتم های و مدل های مهم
20- روش تحقیق در سنجش از دور _ سیدکاظم علوی پناه _ انتشارات دانشگاه تهران
21- مدلسازی رقومی سطح زمین اصول و روش شناسی (لاتین) DTM_Dr. Zhilin Li
22- اصول و کاربرد منطق فازی در GISپ