نقشه کاربری اراضی شهر بابل در فرمت اتوکد با استاندارد وزارت راه و شهر سازی آماده گردیده است.

قابل انتقال به محیط ARCGIS برای تولید نقشه های کاربری اراضی شهری

 

دانلود