نقشه بافت فرسوده آمل در فرمت اتوکد شامل 8 نقشه می باشد که کاربری اراضی، تراکم ساختمانی، دسترسی ها و … شامل می شود

مناسب برای استفاده در پروژه ها و تحلیل ها

قیمت: 10000تومان

دانلود