نقشه زمین شناسی استان زنجان در مقیاس 1:250000 در فرمت شیپ فایل، این نقشه ها از موزاییک نقشه های مرسوم 1:250000 زمینشانسی تهیه گردیده اند.

قیمت: 10000 تومان