نقشه زمین شناسی استان قزوین در مقیاس 1:250000 در فرمت شیپ فایل با یک جدول توصیفی کامل در لینک زیر برای دانلود قرار داده شده است.

دانلود