نقشه زمین شناسی استان کردستان با مقیاس 1:250000 با فرمت شیپ فایل