نقشه زمین شناسی تهران با فرمت شیپ فایل با جدول توصیفی کامل

 

 

دانلود