این پاورپوینت طیف مقیاس سنجی لیکرت را بخوبی و به همراه تصور و مثال نشان می دهد

مقیاس لیکرت Likert scales