نظام های بهره برداری:
عبارت است از قوانین و مقررات مدون و غیر مدونی که بر اساس آن قوانین افراد تکالیف و حقوقی را در بهره برداری به دست می آورند و بر اساس آن حقوق و تکالیف است که نظام بهره برداری خاص به وجود می آید.

عوامل عمده در شکل گیری نظام های بهره برداری:

الف: گسترش و تثبیت مالکیت خصوص بر اراضی تا شروع اصلاحات اراضی

ب: توسعه تولید محصولات کشاورزی برای بازارهای داخلی و خارجی

ج: اصلاحات اراضی
این پاورپوینت به بررسی نظام بهره برداری در روستاهای ایران می پردازد.

پرداخت هزینه و دانلود