این پرسشنامه برای بررسی بافتهای فرسوده با رویکرد شهر ایرانی اسلامی برای متخصصین و کارشناسان تهیه گردیده و بصورت فایل ورد می باشد و قابلیت استفاده برای موضوعات مرتبط را دارد