این پرسشنامه برای بررسی بافتهای فرسوده با رویکرد شهر ایرانی اسلامی برای ساکنین و شهروندان تهیه گردیده و بصورت فایل ورد می باشد