پرسش نامه حاضر به منظور انجام تحقیقی دانشگاهی در قالب یک پژوهش راجع به تأثیر پذیری متقابل فرهنگی گردشگران و جامعه گردشگر پذیر روستایی است.

شامل دو عدد پرسشنامه

1- برای مسئولین

2- گردشگران

قیمت: 20000 تومان