این پرسش نامه به منظور انجام یک کار پژوهشی تحت عنوان «تحلیل نقش گردشگری در بازافرینی فضاهای شهری (مطاله موردی:شهر )» تهیه و تنظیم شده است.

این پرسش نامه مناسب برای روش تحلیل SWOT و AHP می باشد

قیمت: 20000 تومان