شامل دو پرسشنامه محقق ساخته آماده برای موضوعات مرتبط با آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله برای شهرها و نواحی مختلف در سطح متخصصین و ساکنین
این پرسشنامه براساس کار علمی دانشگاهی تدوین شده و مورد تایید می باشد و تنها کافیست محدوده مورد مطالعه در آن درج گردد و از کیفیت علمی بالایی برخودار می باشد.

همچنین برای ساکنین و متخصصین بصورت جدا در قالب پرسشنامه شماره 1 و پرسشنامه شماره 2 طراحی گردیده است.

قیمت: 10000 تومان