کتاب دانشگاه پیام نور کاربرد عکس هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

نویسنده : دکتر علی اصغر رضوانی