کتاب بهینه_سازی (کاربرد مدل های کمی از جمله ANP ,AHP, SAW, ELECTRE, …)

//کتاب بهینه_سازی (کاربرد مدل های کمی از جمله ANP ,AHP, SAW, ELECTRE, …)

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir