دو پارامتر فاکتورها و محدودیت ها را در نظر می گیرند. بعلاوه در کنار پارامتر WLC در این روش نیز همانند نیز استفاده می شود. این مجموعه ی دوم از وزن ها اجازه ی )order weights( وزن فاکتورها، وزن رتبه ای و ریسک می دهد. درجه ی موازنه ی کلی، درجه ایست که وزن )tradeoff( کنترل مستقیم بر سطوح موازنه هر فاکتور یا موازنه در فرآیند ترکیب می گیرد. تاثیر این وزن ها، از تاثیر صفر تا تاثیر کامل می باشد که با مجموعه ای از وزن های رتبه ای تعیین می شود. درجه ی ریسک، موقعیت فرآیند ترکیب را در بین حداقلی ناحیه هایی است که در نتیجه ی نهایی مناسب شناخته (OR و حداکثری کردن)عملگر (AND کردن)عملگر می شوند. این امر به وسیله ی مجموعه ای از وزن های رتبه ای نیز کنترل می شود.