لینک دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی ایران

لینک دانلود شیپ فایل نقطه ای موقعیت روستاهای ایران

لینک دانلود شیپ فایل نقشه خاکشناسی ایران در سطح رده. سیستم soil taxonomy

لینک دانلود شیپ فایل موقعیت ایستگاه های سینوپتیک ایران

لینک دانلود شیپ فایل راه های اصلی ایران

لینک دانلود شیپ فایل رودخانه های ایران

لینک دانلود شیپ فایل موقعیت ایستگاه های باران سنجی ایران

لینک دانلود شیپ فایل موقعیت ایستگاه های اقلیم شناسی ایران

لینک دانلود حوضه های آبریز و زیر حوضه های ایران

لینک دانلود شیپ فایل گسل های ایران

در سایت داده های استان های ایران با 106 لایه مختلف از قرار داده شده است که می توانید با کمترین هزینه دانلود کنید.

در صورت نیاز به داده ها دیگر با ما در ارتباط باشید.