نمونه فصل چهارم با موضوع حمل و نقل و توسعه پایدار با نرم افزار export choice

نمونه فصل چهارم آماده برای موضوعات مرتبط با حمل ونقل عمومی و توسعه پایدار که بانرم افزار export choice تهیه شده و بصورت کامل و...

ادامه مطلب

شیپ فایل شهر درود لرستان

شیپ فایل شهر درود با جدول توصیفی مختلف و کامل که علاوه بر اینکه در داخل شیپ فایل موجوداست بصورت فایل اکسل نیز خروجی گرفته شده و من...

ادامه مطلب