نقشه 1:250000 استان همدان با فرمت شیپ فایل با حدول توصیفی کامل

 

دانلود