داده های دبی ماهانه ایستگاههای ثبت داده رودخانه تجن ساری

این داده هاشامل دبی ماهانه رودخانه تجن ساری و برای ایستگاههای مختلف ثبت داده این رودخانه مانندکردخیل، ظالمرود، ریگ چشمه، سلیمان تن...

ادامه مطلب

داده های بارش روزانه ایستگاه هواشناسی ساری

این مجموع شامل داده های بارش روزانه ایستگاه هواشناسی ساری است که از شامل بازه زمانی 1999 الی 2017 درفرمت اکسل می باشد. قیمت محص...

ادامه مطلب

دانلود فایل اکسل داده های برف استان گیلان

شامل داده های روزانه برف استان گیلان براساس اطلاعات ثبت شده سازمان هواشناسی می باشد که در فرمت اکسل بوده و از بدو تاسیس تا سال 139...

ادامه مطلب

داده های دبی ماهانه ایستگاه آذربایجان شرقی

این داده ها شامل اطلاعات کامل دبی ماهانه ایستگاههای استان آذربایجان شرقی است که بصورت فایل اکسل و در فرمت ماهانه می باشد و بازه زم...

ادامه مطلب

داده های ایستگاههای باران سنجی استان آذربایجان شرقی

این داده ها شامل اطلاعات کامل ایستگاههای باران سنجی استان آذربایجان شرقی است که بصورت فایل اکسل و در فرمت ماهانه می باشد و بازه زم...

ادامه مطلب

داده های چاههای پیزومتری ایستگاههای آذربایجان شرقی محدوده تبریز

این داده ها شامل اطلاعات کامل چاههای پیزومتری استان آذربایجان شرقی محدوده تبریز است که بصورت فایل اکسل بوده و بصورت روزانه می باشد...

ادامه مطلب

داده های چاههای پیزومتری ایستگاههای آذربایجان شرقی محدوده سراب

این داده ها شامل اطلاعات کامل چاههای پیزومتری استان آذربایجان شرقی محدوده سراب است که بصورت فایل اکسل بوده و بصورت روزانه می ب...

ادامه مطلب

داده های چاههای پیزومتری ایستگاههای آذربایجان شرقی محدوده عجب شیر

این داده ها شامل اطلاعات کامل چاههای پیزومتری استان آذربایجان شرقی محدوده عجب شیر است که بصورت فایل اکسل بوده و بصورت روزانه م...

ادامه مطلب