رگرسیون، از آزمون های پرکاربرد و مفید آماری محسوب می شود که به اشکال مختلف خطی، انحنایی، لجستیک و غیره ارائه شده است. آزمون رگسیون خطی، یکی از پرکاربردترین آنها محسوب می شود. هدف از آزمون رگرسیون از جمله رگرسیون خطی، میزان تاثیرگذاری یک یا چند متغیرمستقل بر متغیر وابسته می باشد. برای میزان تاثیرگذاری سرمایه گذاری دولتی در یک روستا در میزان اشتغال در همان روستا. در این مثال، متغیر سرمایه گذاری، متغیر مستقل و میزان اشتغال، متغیر وابسته می باشد و از طریق رگرسیون می توان میزان اثرگذاری سرمایه گذاری ها بر میزان اشتغال روستا را محاسبه کرد. بنابراین در یک آزمون رگرسیون، متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. کاربرد دیگر رگرسیون، پیش بینی متغیر وابسته است. تحلیل رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم می نماید تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیر مستقل پیش بینی کند و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در متغیر وابسته مشخص می کند. برای مثال اگر در یک دوره زمانی بین 1385 تا 1392 میزان سرمایه گذاری و میزان اشتغال مشخص باشد، با استفاده از معادله رگرسیون می توان میزان اشتغال (به عنوان متغیر وابسته) را برای سال 1393 یا سالهای بعدی پیش بینی کرد. آزمون رگرسیون خطی می تواند به صورت ساده یا چندگانه باشد. در رگرسیون خطی، میزان تاثیرگذاری یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته سنجیده می شود اما در رگرسیون چندگانه، می توان میزان تاثیرگذاری چند متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته محاسبه کرد.

       آزمون رگرسیون خطی، کاربردهای زیادی در مطالعات جغرافیایی دارد. از آنجاکه برخی از مطالعات جغرافیایی، تبیین علی و معلولی پدیده ها و عناصر روی زمین و همچنین شناخت تاثیرگذاری و روابط بین پدیده ها می باشد، از این آزمون به وفور در تحلیل های جغرافیایی استفاده می گردد. شناخت روابط بین میزان سرمایه گذاری و سطح رضایت گردشگران، تاثیرات مدیریت روستایی در افزایش آگاهی بومی، ارزیابی اثرات صنایع روستایی بر اشتغال روستاها و شهرها، میزان تاثیرگذاری عناصر اقلیمی بر تغییرات ژئومورفولوژیکی، تاثیر میزان آموزش بر ارتقای توان اجتماعی و سرمایه اجتماعی، تبیین اثرات توسعه گردشگری بر عناصر کالبدی و فیزیکی سکونتگاه های روستایی و شهری و غیره بخشی از کاربردهای این آزمون در مطالعات و تحلیل های جغرافیایی به شمار می رود.

      برای استفاده از آزمون رگرسیون خطی، ضرورت دارد که داده های پژوهش دارای شرایط اولیه به شرح زیر باشند:

1- نوع داده های متغیرها، از نوع فاصله ای یا نسبی باشد.

2- توزیع متغیرها نرمال یا نزدیک به نرمال باشد (جهت نرمال سازی توزیع متغیرها از آزمون Shapiro-wilk و یا kolmogorov-smirnov استفاده می شود)

3- بین دو متغیر رابطه خطی وجود داشت باشد (برای تشخیص وجود رابطه خطی، از آزمون همبستگی اسپیرمن یا پیرسون استفاده می شود)

         در این پست، در یک قالب یک فایل پاورپوینت، به صورت تصویری نحوه و چگونگی کاربرد این آزمون نشان داده شده است.

این فایل آموزشی، توسط خانم مریم آرمند، دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران تهیه شده است.

دانلود