این ابزار برای استخراج اطلاعات توسط لایه های رستری به لایه های نقطه ای بسیار مناسب است.