آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت ششم(طبقه بندی نظارت نشده )

///آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت ششم(طبقه بندی نظارت نشده )

آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت ششم(طبقه بندی نظارت نشده )

در این قسمت به آموزش طبقه بندی نظارت نشده به روش Kmeans و ISODATA پرداخته شده است.

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

************آموزش SAGA GIS قسمت دوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت سوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت چهارم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت پنجم**************

 

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir