در این قسمت به آموزش طبقه بندی نظارت نشده به روش Kmeans و ISODATA پرداخته شده است.

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

************آموزش SAGA GIS قسمت دوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت سوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت چهارم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت پنجم**************