در تعیین راهبرد های توسعه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم عمده کشور ها راهبرد صنعتی شدن را برگزیدند و علت آن را ارزش افزوده این بخش ذکر کردند. یعنی تحول تکنولوژی مبتنی بر دانش و دانایی، صنعتی شدن امروزی و توسعه اقتصادی کشور ها را تعریف می نماید نه صنایع سنتی. علی رغم تمام تحولات تکنولوژیکی، پیشرفته ترین کشور های صنعتی (آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا) توسعه بخش کشاورزی را نه تنها مکمل بخش صنعت و کاربرد صنعت در کشاورزی موجب افزایش بهره وری در بخش می دانند بلکه اهمیت تولید غذا را بیشتر مربوط با امنیت ملی خود ارزیابی می نمایند. در ایران توسعه صنعتی نه تنها هیچ روند نسبتی با روندی که در دنیا صورت می گیرد ندارد بلکه موجب غفلت از ارتباط آن با با بخش کشاورزی نیز شده است. این غفلت علاوه آثار سو اقتصادی – اجتماعی که در پی داشته، امنیت اجتماعی و اقتصادی را نیز به مخاطره انداخته است.

این پاور پوینت در 24 اسلاید شامل موارد زیر می باشد:

1- مقدمه

2- تعاریف و مفاهیم

3- معرفی منطقه مورد مطالعه

4-  صنایع تبدیلی و واسطه ای روستای ملحم

5- کالای واسطه ای (سیب) روستای ملحم

6- کالای تبدیلی (سیب) روستای ملحم

7- ایده های آینده نگری برای کالا های تبدیلی و واسطه ای سیب های روستای ملحم

8- انواع بسته بندی سیب روستای ملحم

9- طرح های پیشنهادی کالا های واسطه ای و تبدیلی روستای ملحم

10- منابع

قیمت: 30000 تومان