اکسل داده های چاه پیزومتری شهرستان فریدن، شامل داده سطح آب از زمان ایجاد هر چاه تا سال 1398 می باشد.

قیمت: 20000 تومان

دانلود

برای مشاوره و انجام پژوهش با ما تماس بگیرید