این پست به شما آموزش می دهد چگونه تصاویر را از سایت Earth explorer دانلود کنید و شاخص NDVI را ایجاد کنید.