در این مطلب داستان های کوتاه و صوتی به صورت زیر نویس در ویدیو هایی کوچک معمولا کمتر از 1 ساعت در 6 سطح زبان از مقدماتی تا پیشرفتهآمادهشده برای مشاهده ویدیو و درسترسی به بر روی هر سحی که مد نظرتان است کیک کنید

داستان زبان انگلیسی سطح 1

داستان زبان انگلیسی سطح 2

داستان زبان انگلیسی سطح 3

داستان زبان انگلیسی سطح 4

داستان زبان انگلیسی سطح 5

داستان زبان انگلیسی سطح 6