دانلود شیپ فایل هیستگاه های هیدرولوژی کشور

/, جغرافیا طبیعی/دانلود شیپ فایل هیستگاه های هیدرولوژی کشور

دانلود شیپ فایل هیستگاه های هیدرولوژی کشور

شيپ مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري از قبيل كد و نام ايستگاه، رودخانه، طول و عرض جغرافيايي،‌ارتفاع، درجه ايستگاه، تاريخ تاسيس ايستگاه، به تفكيك براي هر استان در كل ايران

قیمت: 5000 تومان

دانلود

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir