این شیپ فایل پراکندگی جدید ترین گسل های ایران را در مقیاس 1:500000 نشان میدهد.

قیمت: 15000 تومان