این مجموعه داده شامل:

1- مرز مناطق

2- ایندکس 2000

3- کاربری اراضی شهری

4- مرز محلات

5- خیابان

6- مترو

7- مرز ناحیه

8- نام خیابان

9- محدوده ترافیک

حجم: 204 مگ