پرسش نامه حاضر به منظور انجام تحقیقی دانشگاهی در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشد راجع به اثرسنجی توریسم ورزشی در توسعه اقتصادی می‌باشد.

این پرسشنامه  برای گردشگران و هم برای مسئولین به طور مجزا ایجاد گردید.

قیمت: 15000 تومان