این داده در 12 شیپ فایل تهیه گردیده است و هر شیپ فایل یک سطح از تقسیمات زیرحوضه های در ایران را نشان می دهد. سعی گردید با دقت بالا استخراج گردد و مفید برای تحلیل های آبخیزداری و علوم جغرافیایی باشد.

قیمت: 30000 تومان