این فایل شامل دو اکسل می باشد که در آن داده های دبی رودخانه تجن و بارش روزانه محدوده مورد مطالعه در بازی زمانی 1999 تا 2017 قرار گرفته است

قیمت: 10000 تومان

دانلود