دسترسی به داده های شاخص خشکسالی پالمر در مقیاس جهانی با فرمت Netcdf در آدرس ذیل: