از این سه سایت می توانید به منابع عظیم از پایانامه های لاتین دسترسی پیدا کنید

1- DART-Europe E-theses Portal

2- Networked Digital Liberary Theses and Disserttation

3-UCL Discoery