در این فیلم کوتاه به آموزش ظبقه بندی تصاویر ماهواره ایبه روش شی گرا در محیط نرم افزار Ecognation می پردازد،