مجموعه کامل از نقشه های زمین شناسی 1:100000 کردسان شامل شیت های:

۱- بانه ۲- مریوان 3- پاوه ،۴-تیژتیژ ۵- باینجوب ۶-تکاب ۷-دیواندره، ۸-کامیاران ۹-چاپان(ایرانخواه) ۱۰- قروه ۱۱- بیجار ۱۲-قجور -یاسوکند