فایل مربوطه به فایل کد شهر آذر شهر می باشد و شامل وضع موجود و پیشنهادی می باشد.

قیمت: 10000 تومان