نقشه های زمین شناسی 1:100000 خوزستان شامل 11 شیت

1- آبادان

2- آقاجاری

3- بندر امام

4- بهبهان

5- دهلران

6- مسجد سلیمان

7- ماهشهر

8- منصوری

9- شاهبازان

10 – شوشتر

قیمت: 50000 تومان