نقشه زمین شناسی قم در مقیاس 1:250000 با جدول توصیفی کامل در فرمت شیپ فایل

دانلود