نمونه فصل چهارم آماده برای موضوعات مرتبط با حمل ونقل عمومی و توسعه پایدار که بانرم افزار export choice تهیه شده و بصورت کامل و جامع بوده و دارای حداقل 11 شکل و نمودار متنوع همراه با توضیحات کامل بوده و  درصورتی که متغیرها  و شاخصها بیشتر شوند قابلیت تعمیم نیز دارا می باشد.

قیمت این محصول آماده فقط 30هزارتومان

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه در رشته های جغرافیا و کلیه گرایشها 09119225821