کاربرد  جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری وروستايي

رشته جغرافيا

2 واحد درسی

نام منبع ومولف: کاربرد  جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری وروستايي, محمد جعفر زمرديان , انتشارات دانشگاه پيام نور,1374

تهيه کننده : دکتر هوشمند عطايی ,منطقه 3 ,مرکز زرين شهر