پرسشنامه چهارصفحه ای با فرمت word برای بهبود بافت فرسوده شهری