در این آموزش با روشی بسیار ساده می توان تصاویر گوگل ارث و OSM را به محیط ArcGIS اضافه کرد.