نرم افزار IDL. این نرم‌افزار توسط دانشگاه ریدینگ تهیه شده و به مانند نرم‌افزار GrADS تحت فرمان بوده و قادر است با تعداد محدودی دستور نقشه‌ها و نمودارهای سینوپتیک تهیه نماید.